Algemene voorwaarden

  1. Onze identiteit:

 

Julie De Backer

Slijterstraat 3

8760 Meulebeke

 

E-mailadres: info@dekoazerie.be

Telefoonnummer: 0472 84 67 71

Ondernemingsnummer: BE0785 638 335

Bankrekeningnummer: BE24 0689 4519 8238

 

 

  1. Toepassing & Algemene Voorwaarden

 

Voor alle huidige en toekomstige bestellingen van u als consument (hierna ook te noemen ‘besteller’) zijn de algemene voorwaarden van toepassing van De Koazerie, Markt 16A, 8760 Meulebeke. Ondernemingsnummer: BE0785 638 335 (hierna ook te noemen ‘wij’).

 

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minimum 18 jaar zijn. Indien je jonger bent, gelieve de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als niet aan deze voorwaarde voldaan wordt, kan deze bestelling door ons geweigerd worden.

 

Wij leveren enkel in België. Indien een ander leveraders opgegeven wordt, kunnen we de bestelling weigeren.

 

Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Alle informatie die u opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn.

 

Het plaatsen van een bestelling betekent dat u akkoord gaat moet onze algemene voorwaarden.

 

 

  1. Ons aanbod en uw bestelling

 

Ons aanbod vermeldt een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van het product of van de dienst. Indien dit aanbod aan een bepaalde voorwaarde onderworpen is, vermelden we dit uitdrukkellijk in ons aanbod.

 

We geven altijd zo volledig en duidelijk mogelijk aan wat we je verkopen en hoe de bestelprocedure zal verlopen. Als we afbeeldingen gebruiken, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van wat we aanbieden. Vergissingen of fouten in het aanbod binden ons als ondernemer niet.

 

Ons aanbod richt zich op de eindverbruiker in België en zijn niet bedoeld voor doorverkoop.

 

De inhoud van onze website (zoals afbeeldingen, teksten, logo’s,…) is en blijft onze uitsluitende eigendom.

 

Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is pas definitief als we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Banconctact. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 

Om een bestelling te plaatsen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Daar kunt u ook meteen al ingeven wanneer u de bestelling wenst af te komen halen. Nadien vul je het contactformulier in en de facturatiegegevens. In de laatste stap krijgt u een overzicht, en bevestigt u door het indrukken van de bestelknop. Als u deze stappen doorlopen hebt, is de aankoop definitief.

 

 

  1. Herroepingsrecht & gevolgen herroepinsrecht

 

U heeft het recht om gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenomst zonder opgave van redenen de overeenomst te herroepen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte brengen.

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u heeft gedaan (inclusief leveringskosten, met uitzondering van eventuele extra kosten). Dit niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte gesteld zijn van uw herroeping. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de transactie had verricht. Tenzij overeengekomen werd via een ander betaalmiddel terug te betalen.

 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

 

Tijdens de eerste 14 dagen na levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelde producten en verpakking. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Indien goederen teruggestuurd worden, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking.

 

U kan het retourpakket retourneren via post of zelf binnenbrengen in de winkel.

 

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping hieronder, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) – Aan (naam, adres en emailadres invullen):

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen(*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

 

 

  1. De prijs & de betaling

 

Prijzen zijn inclusief BTW.

 

De vorderingen van De Koazerie zijn, behalve bij een wettelijk herroepinsrecht, per direct geldig.

 

Wij kunnen enkel betaling viad e betaalmodules op onze website aanvaarden.

 

 

  1. Conformiteit en garantie

 

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan normale verwachtingen die u mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

 

 

  1. Overmacht

 

In geval van overmacht zijn wij niet gebonden onze verplichtingen na te komen.

Overmacht is elke gebeurtenis buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichting verhindert.

 

 

  1. Klachtenregeling en geschillen

 

Indien er klachten zijn, kunt u ons steeds contacteren via info@dekoazerie.be. Wij doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 

Op alle overeenkomsten die we afsluiten, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wetboek Economisch Recht.

 

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen.  Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link:

http://ec.europa.eu/odr